• Akademi Pengajian Melayu
  • apm@um.edu.my
  • 03-79677200
logo
logo

Jabatan Bahasa Melayu
Jabatan Bahasa Melayu menyediakan kursus-kursus yang lebih menumpukan pengajian kepada korpus bahasa Melayu baku iaitu tentang tatabahasa normatif bahasa Melayu, bahasa Melayu lisan, statistik bahasa Melayu, sejarah perkembangan bahasa Melayu, peristilahan bahasa Melayu, laras bahasa Melayu, pemaknaan bahasa Melayu, tatabahasa wacana bahasa Melayu, pengajaran bahasa Melayu, perkamusan bahasa Melayu, bahasa Melayu dan masyarakat, kesantunan bahasa Melayu, dan keanekaan bahasa Melayu.


Ketua Jabatan Bahasa Melayu
Dr. Rohaidah Haron
03-7967 7208 / 7222
eyda1826@um.edu.my
  Curriculum Vitae

 

Pensyarah
Prof. Madya Dr. Indirawati Zahid
03-7967 7224
indirawati@um.edu.my 
Curriculum Vitae

Pensyarah
Dr. Nurul Haniza Samsudin
03-7967 7249
haniza_85@um.edu.my
Curriculum Vitae

Pensyarah (Kontrak)
Dr. Nur Azimah Mohd Bukhari
03-7967 7248
azimah_bukhari09@um.edu.my
Curriculum Vitae

 

Pensyarah (Kontrak)
Dr. Akhmad Mansor
03-7967 7247
akhmadmansur@um.edu.my 
Curriculum Vitae

 

 

Last Update: 09/11/2022