• Akademi Pengajian Melayu
 • apm@um.edu.my
 • 03-79677200
logo
logo

DOKTOR FALSAFAH (PH.D)

Doktor Falsafah (Ph.D) ialah ijazah latihan penyelidikan utama Universiti Malaya. Kemuncak pencapaian akademik di sini iaitu di Universiti Malaya, Ph.D dianugerahkan adalah berdasarkan asas tesis yang disediakan di bawah penyeliaan, menghasilkan sumbangan yang asli dan ketara, memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang subjek dan bidang pengajian.

Selain itu, ia turut dinilai oleh pakar bebas dengan menggunakan piawaian semasa dan diterima di peringkat antarabangsa. Program Ph.D Universiti melahirkan modal insan yang bukan sahaja intelektual dan berkemahiran dalam teknologi moden tetapi juga sangat serba boleh dan mampu menangani masalah dalam situasi kehidupan yang sebenar. Pelajar Ph.D akan melaksanakan penyelidikan yang tertumpu dalam bidang pengkhususan mereka, iaitu mempunyai kaitan serta-merta dengan kepentingan tempatan. Seterusnya, mereka akan menjadi peka dengan cabaran yang dihadapi dalam arena antarabangsa melalui media, seminar, persidangan dan ucaptama, dan juga melalui lampiran penyelidikan serta kerjasama pengaturan pertukaran dengan pusat penyelidikan yang diiktiraf antarabangsa.

Program Ph.D adalah lebih daripada sekadar kecemerlangan akademik. Program-program ini direka untuk memastikan bidang pengajian tetap relevan dengan keperluan masa kini. Pada masa yang sama, calon yang menjalankan Ph.D meramalkan perubahan daripada piawaian, trend dan corak tingkah laku masyarakat & industri; kualiti yang sama yang menjadikan mereka pemimpin yang cemerlang dan berkesan.
 

Objektif Pembelajaran Program (PLO) Program Ijazah Kedoktoran adalah seperti berikut :
PEO1 : Memajukan inovasi dalam penyelidikan dan amalan kerja.
PEO2 : Menerajui penyelidikan sebagai penyelidik dan/atau pengamal yang berkepakaran di peringkat kebangsaan dan/atau antarabangsa.
PEO3 : Menyebarkan hasil penyelidikan dan/atau memberi nasihat kepakaran secara beretika dan profesional.

Objektif Pembelajaran Program (PLO) Program Ijazah Kedoktoran adalah seperti berikut :
PLO1 : Memajukan inovasi dalam penyelidikan dan amalan kerja.
PLO2 : Menerajui penyelidikan sebagai penyelidik dan/atau pengamal yang berkepakaran di peringkat kebangsaan dan/atau antarabangsa.
PLO3 : Menyebarkan hasil penyelidikan dan/atau memberi nasihat kepakaran secara beretika dan profesional.
PLO4 : Menjalankan penyelidikan secara berdikari dan patuh kepada perundangan, etika dan/atau kod amalan profesional.
PLO5 : Mempamerkan kualiti kepimpinan melalui komunikasi berkesan dan kolaborasi dalam kalangan penyelidik dan pemegang taruh.
PLO6 : Menangani isu penyelidikan menggunakan kemahiran pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan/atau kemahiran saintifik yang bersesuaian.
PLO7 : Menyepadu maklumat untuk pembelajaran sepanjang hayat.

Peluang Kerjaya

 • Kewartawanan
 • Pengurusan Kakitangan
 • Ahli Akademik
Senarai Kursus Mengikut Semester (Perancangan Kuliah) Program Ijazah Doktor Falsafah Cadangan Jadual 'Graduate On Time' (Got)
KOMPONEN SEMESTER 1 SEMESTER 2
Penyelidikan (Aktiviti Penyelidikan)
 • Pembentangan Cadangan Penyelidikan (Proposal Defence)
 • Merangka penulisan Kajian Kepustakaan
 • Mengembangkan cadangan penyelidikan yang telah dibentang pada semester 1 kepada draf Bab 1.
 • Menyiapkan penulisan Kajian Kepustakaan.
 • Persediaan Pembentangan Seminar.
 • Menghadiri sekurang- kurangnya 3 Upskill Program
 • Menyediakan bahan untuk penulisan artikel
 • Menghantar artikel untuk Penerbitan 1
Kursus
 • JVX8001 - Metodologi Penyelidikan
 • Kursus Bahasa Melayu dan/atau Kursus Bahasa Inggeris Universiti*
Aktiviti Pemantauan/Pengayaan Laporan Kemajuan Laporan Kemajuan
KOMPONEN SEMESTER 1 SEMESTER 2
Penyelidikan (Aktiviti Penyelidikan)
 • Membuat analisis data
 • Pembentangan Seminar "Candidature Defence"
 • Menghadiri sekurang-kurangnya 2 Upskill Program
 • Membuat analisis data
 • Menulis Tesis Bab 1, 2, dan 3
 • Menghantar 1 artikel untuk Penerbitan 2
 • Menghadiri sekurang-kurangnya 2 Upskill Program
Aktiviti Pemantauan/Pengayaan Laporan Kemajuan Laporan Kemajuan
KOMPONEN SEMESTER 1 SEMESTER 2
Penyelidikan (Aktiviti Penyelidikan)
 • Menyiapkan penulisan Tesis
 • Pembentangan Seminar Akhir
 • Menghadiri sekurang-kurangnya 2 Upskill Program/Thesis Bootcamp
 • Menghantar Tesis untuk pemeriksaan
 • Persediaan untuk Viva-Voce
 • Mesyuarat Jawatankuasa Pemeriksa
Aktiviti Pemantauan/Pengayaan
 • Menghantar Notis 3 Bulan
 • Memenuhi Syarat Penerbitan#
 • Laporan Kemajuan

* Bagi Calon Bukan Warganegara
# Rujuk Syarat Penerbitan Terkini

Ijazah Sarjana atau yang setaraf dengannya dalam bidang berkaitan.
Catatan :
Keutamaan akan diberikan kepada pemohon dengan Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 3.0 dan ke atas atau yang setaraf dengannya.

Keperluan Bahasa
 1. Syarat kemasukan untuk Calon Antarabangsa yang sedang menulis Tesis/ Disertasi dalam Bahasa Inggeris :
 • Band 6 untuk IELTS; atau
 • Skor 550 berdasarkan jumlah kertas, skor 213 untuk jumlah berasaskan komputer untuk TOEFL.
 1. Keperluan keluar untuk calon Antarabangsa yang mengikuti kursus dan/atau menulis tesis/disertasi dalam bahasa selain bahasa Inggeris :
 • Band 5 untuk IELTS; atau
 • TOEFL 500-549

Tanpa IELTS atau TOEFL: Calon perlu menghadiri dan lulus English Language Proficiency Programme (ELP) yang dikendalikan oleh Pusat Pendidikan Berterusan Universiti Malaya (UMCCed) pada tahap yang ditetapkan oleh Universiti.

Pelajar Tempatan : September
Pelajar Antarabangsa : September & Februari

Last Update: 07/04/2022